Nátěry dlažby

Barevné nátěry dlažeb, nátěry zámkové dlažby, venkovní nátěry dlažby, zátěžové nátěry zámkové dlažby, renovační nátěry zámkové dlažby, korolování zámkové dlažby, renovační nátěry zámkové dlažby, silikátové zátěžové nátěry dlažby, barevné protiskluzné nátěry zámkové dlažby včetně kvalitní úpravy povrchu zátěžových dlažeb je zajišťována naší firmou FLOOR SPECIAL SERVICES® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC® a profesionální systému OBTEGO® či jiných certifikovaných výrobců ochranných nátěrů betonových a minerálních podlah.

Naše firma se zabývá aplikací inovativních silikátových, epoxidových či polyuretanových nátěrových systému v souvislosti s realizacemi povrchových úprav venkovních dlažeb. Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Nátěry zámkové dlažby a s tím související barvy na beton mají dnes velmi široké spektrum. Jejich aplikace může betonové , minerální podlaze prospět, může ji však i velmi významně poškodit. Při nepříznivých okolnostech, nedostatečné přilnavosti barevného povlaku (anglicky tzv. coating) či krátké trvanlivosti naneseného nátěru nezanedbatelnou škodou. Při rozhodování je vždy třeba zvážit konkrétní situaci, stav konstrukce, namáhání jejího povrchu (včetně klimatických vlivů) a cíl, kterého má aplikace dosáhnout. Současná platná norma tuto nesnadnost a šíři záběru odráží. Je poměrně dlouhým (47 stran), ne zcela přehledným dokumentem.

Nátěry zámkové dlažby a naše firma mají jeden společný cíl. Klademe si za cíl přiblížit klientovi základní rozdělení barev a nátěrů na beton / minerální povrchy, které jsou definované normou ČSN EN 1504-2 a dále hodnotí předepsané parametry ve vztahu k požadavkům na konstrukce. K základním typům barevným nátěrů uvádíme praktické příklady jejich aplikací v závislosti na jejich použití včetně nedostatků současně platné normy ČSN EN 1504-2 ve smyslu požadavků na výsledky kontrolních zkoušek, které nejsou v normě uvedeny jako např. výkladu slovního spojení „určité určené použití“, které není normou EN 1504 jednoznačně definováno. Závěrem úvodu je objasnění složitosti problematiky barev a povlaků – nátěrů na beton, jenž při špatné volbě mohou betonovou konstrukci významně poškodit, namísto toho, aby konstrukci prospěly.

Nátěry zámkové dlažby a s tím související barvy na beton (povlaky) mají z hlediska výrobců definováno mnohem více parametrů, ačkoliv  většina z nich jsou mezi nepovinnými. V případě povinných údajů je nedostatečně definován parametr rychlosti pronikání vody v kapalné fázi s cílem zvýšení fyzikální odolnosti. Z ostatních parametrů pro všechna určená použití je opět nedostatečně definována propustnost pro vodní páru a propustnost pro oxid uhličitý. Pro železobetonové konstrukce je ve většině případů vhodné, aby nátěr byl co nejvíce paropropustný, aby v konstrukci nezadržoval vlhkost, a současně aby byl co nejvíce těsný vůči pronikání CO2 a omezoval tak karbonataci betonu  (chemický proces, jehož důsledkem je koroze ocelové výztuže).

DŮLEŽITÝM ZÁVĚREM úvodu je fakt, že trvanlivost a účinnost správně zvolené barvy – nátěru na beton závisí na kvalitě podkladu a jeho přípravy včetně  funkčních parametrech barvy / nátěru.

Barvy pro betonové povrchy se zásadně liší. Většinou k nám přicházejí zákazníci s požadavkem – potřebuji nátěr / barvu na beton, na podlahu, do garáže, do sklepa, na asfalt nebo čím natřít betonovou podlahu, jakou použít barvu do dílny atd. Důležité je vždy zapotřebí vyhodnotit podklad z hlediska zátěžových a klimatických kritérií a následně dle nich vybrat tu správnou barevný ochranný systém s přihlédnutím na jejich namáhání (podezdívky, podlahy, schody, chodby, dílny, garáže, garážová stání, haly….) včetně snadné následné pravidelné údržby.

TYPY MATERIÁLOVÝCH BÁZÍ BAREV NA BETON | POVLAKOVÉ SYSTÉMY

 1. Základní akrylátové 1 či 2 složkové barvy obsahující silikonovou emulzi
  Obvykle se jedná o univerzální nátěrové hmoty (beton – kámen – teraco- keramika) s pojivem tvořeným akrylátovou disperzí s přídavkem rozpouštědla či bezrozpouštědlové silikonové emulze, které jsou vodoodpudivé a zároveň paropropustné v transparentním provedení = bezbarvá laková úprava s nízkou odolností. Nutnost penetrace savého povrchu.
  POZOR – jedná se o úpravu betonu na povrchu / na betonu > systém se chemicky nekotví a nespojuje s minerálními složkami v hloubce / pórech betonu či Cemflow / terazzu !! Hrozí zde riziko budoucího odlupování – nepřilnavosti / lokálně lze opravit či doplnit materiál
 2. 2 složkové tvrdé barvy obsahující pryskyřici a tvrdilo = EPOXIDY
  Typicky se jedná o univerzální dvousložkové hmoty (beton – kámen – teraco- keramika) tvořené bází a tvrdidlem s difúzní neparopropustností. Vynikají vysokou pevností a tvrdostí (zvýšení fyzikální odolnosti) a odolností proti mnoha chemikáliím agresivním pro beton. Adheze epoxidů k betonu je při správné přípravě podkladu velmi vysoká. Kvůli nízké odolnosti UV záření nebývají vhodné do exteriéru. Nutnost penetrace povrchu.
  POZOR – jedná se o úpravu betonu na povrchu / na betonu > systém se chemicky nekotví a nespojuje s minerálními složkami v hloubce / pórech betonu či Cemflow / terazzu !! Hrozí zde riziko budoucího odlupování – nepřilnavosti / lokálně nelze opravit či doplnit materiál
 3. 2 složkové pružné barvy = POLYURETANY
  Tato materiálová skupina je příbuzná epoxidům tvořená opět bází a tvrdidlem s difúzní neparopropustností s univerzálním použitím (beton – kámen – teraco- keramika), avšak po vytvrzení jsou pružnější. Jsou dobře odolné na povětrnosti A UV záření (nekřídují vs. epoxidy). Uplatnění nalézají například u nátěrových systémů schopných přemosťovat pohyblivé trhliny či venkovních nátěrech. Nutnost penetrace povrchu.
  POZOR – jedná se o úpravu betonu na povrchu / na betonu > systém se chemicky nekotví a nespojuje s minerálními složkami v hloubce / pórech betonu či Cemflow / terazzu !! Hrozí zde riziko budoucího odlupování – nepřilnavosti / lokálně nelze opravit či doplnit materiál
 4. směs látek = DISPERZNÍ BÁZE (moderní a vodou ředitelné + z části difúzní)
  Jedná se o směs látek s univerzálním použitím (beton – kámen – teraco- keramika), kdy jedna (či více) látka je rovnoměrně rozptýlena ve druhé. Disperze stojí za rozšířením vodou ředitelných hmot. Může se jednat o akrylátové, polyuretanové, epoxidové či jiné materiálové báze. Nutnost penetrace povrchu dle typu disperze.
  POZOR – jedná se o úpravu betonu na povrchu / na betonu > systém se chemicky nekotví a nespojuje s minerálními složkami v hloubce / pórech betonu či Cemflow / terazzu !! Hrozí zde riziko budoucího odlupování – nepřilnavosti / lokálně ne vždy lze opravit či doplnit materiál (dle typu směsi)

TYPY MATERIÁLOVÝCH BÁZÍ BAREV PRO BETON | KOTVÍCÍ SYSTÉMY

 1. TRANSPARENTNÍ OCHRANNÉ NÁTĚRY OBTEGO R-30 / R-400 / R-50
  Jedná se o unikátní směs silikátových + křemičitanových složek s obsahem lithia s použitím pouze pro minerální povrchy (beton-teraco- cement), kdy se materiál nátěrové vrstvy bez nutnosti penetrace chemicky kotví do minerální struktury povrchu = tedy jedná se vzájemné spojení materiálů
  POZOR – jedná se o úpravu  betonu jenž se chemicky kotví a spojuje s minerálními složkami v hloubce / pórech betonu či Cemflow / terazzu !! NEhrozí zde riziko budoucího odlupování – nepřilnavosti / lokálně lze vždy opravit či doplnit materiál s plnou propustností!!
 2. BAREVNÉ OCHRANNÉ NÁTĚRY OBTEGO R-40
  Pigmentovaný́ 2-komponentní speciální barevný nátěr na bázi křemičitanu lithného. Jedná se o unikátní směs silikátových + křemičitanových složek s obsahem lithia s použitím pouze pro minerální povrchy (beton-teraco- cement), kdy se materiál nátěrové vrstvy bez nutnosti penetrace chemicky kotví do minerální struktury povrchu = tedy jedná se vzájemné spojení materiálů
  POZOR – jedná se o úpravu  betonu jenž se chemicky kotví a spojuje s minerálními složkami v hloubce / pórech betonu či Cemflow / terazzu !! NEhrozí zde riziko budoucího odlupování – nepřilnavosti / lokálně lze vždy opravit či doplnit materiál s plnou propustností!!

Barevná či transparentní systémová úprava betonu, teraca, Cemflow formou hybridních nátěrových systémů OBTEGO® na bázi silikátových křemičitanových složek je zcela novou tržní a funkční variantou nahrazující běžně užívané směsi silanů, polymerů, akrylů, epoxidů, polyuretanů.  Obtego je založeno na principu chemicky modifikovaných silikátů ve spojení s alkalickými kovy, které splňují dva požadavky:

Nátěrový ochranný systém OBTEGO® proniká hluboko do povrchu, zde se kotví – sklovatí (zasklovatění pórů) a následné případné doplnění již ošetřených míst je velmi snadné. Obvykle postačí důkladné čištění a obnova, či doplnění impregnace povrchů, bez nutnosti tvorby jakýchkoliv vrstev a povlaků včetně zamezení migrace změkčovadel / pryže a gumy do povrchů (povrch je vyplněn – nemá kam migrovat/. Problematika povrchových černých čar, způsobených třením, zde také není problémem. Hybridní impregnace (SP / P+R produktové řady) a kolorované nátěry (řada R-40) OBTEGO se kotví a spojí s podkladem na bázi chemické reakce – migrují do sebe vzájemně – vyplňují póry a tím chrání povrch bez jakýchkoliv kompromisů a stávají se nedílnou součástí povrchů a vytváří jednolitý funkční ochranný celek.

Instalace nátěrů venkovních dlažeb vyžaduje vstupní inspekci betonových či litých podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Před aplikací je vždy provedena zkouška pevnosti a tvrdosti podkladu. Pevnost a tvrdost podkladu se posoudí pomocí ocelového trnu, který se do něj zarývá. U podlah s neznámou skladbou se volí sonda v tloušťce podkladních vrstev. Následně je případně provedeno měření vlhkosti podkladu, jelikož je velmi důležitým parametrem podlahy před aplikací ochranných systémů z hlediska zbytkové vlhkost. U betonových potěrů nesmí podle ČSN jejich zbytková vlhkost přesáhnout 4 %, u anhydritových potěrů dokonce 0,5 %. Zbytkové vlhkosti se měří pomocí CM metru či karbidovou zkouškou.

Je také prováděna zkouška savosti podkladu. Savost stávajícího podkladu se posoudí pomocí nalití malého množství vody na podklad. Pokud se voda po zhruba 5 minutách beze zbytku vsákne, jedná se o savý podklad, v opačném případě je podklad nesavý. V případě potřeby odstranění zbytků volných částic, nátěrů, lepidel a dalších balastních materiálů je provedeno odstranění mechanickou cestou, a to obroušením, tryskáním nebo odfrézováním až na vrstvu pevného soudržného podkladu. V případě potřeby se podlaha musí pouze odmastit.

TECHNICKÉ LISTY

OBTEGO R-30
OBTEGO R-400
OBTEGO R-40