WEISS FT BRILLIANT

Impregnace – Top kontrastní zvýrazňovač barev

POPIS PRODUKTU

Speciální impregnace na vodní bázi bez obsahu VOC s brilantně kontrastním zesílením barev (mokrý efekt).

VLASTNOSTI

FT BRILLIANT je vysoce zvýrazňující impregnace na vodní bázi s vynikající ochranou povrchu přírodního a umělého

kamene proti skvrnám. Neobsahuje VOC. Účinné látky jsou silany a siloxany.

FT BRILLIANT se vyznačuje velmi silným a kontrastním zesílením barev. Výborně zabraňuje průniku vlhkosti, nečistot, mastnost a olejů do naimpregnovaného povrchu. Vzlínající soli z podkladu jsou také zadrženy. Paropropustnost povrchu není téměř vůbec, nebo jen velmi mírně, ovlivněna. Povrchová struktura kamene zůstává zachována. Protiskluznost povrchu není ovlivněna a zůstává zachována.

Ochrana a také zvýrazňující efekt je velmi trvalý. Aplikace produktu FT BRILLIANT musí být ovšem provedena s největší přesností a pečlivostí. V případě nutnosti je možné impregnaci odstranit produktem WEISS E.S.L.

OBLASTI POUŽITÍ

Všechny savé přírodní a umělé kameny.

Alternativní produkty se zvýrazněním povrchu:
WEISS FT PLUS – silné zvýraznění barvy pro všechny povrchy.

Alternativní produkty bez zvýraznění povrchu:
WEISS FS PRO – Top ochrana pro povrchy odolné vůči kyselinám.
WEISS FS FSZ – pro kameninu a jiné slabě savé povrchy.
WEISS FS PREMIUM – pro extrémně savé povrchy odolné vůči kyselinám.

ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 5-25°C (pozor na rosný bod)
Pracovní prostor dobře větrat. Produkt neředit! Před upotřebením protřepat. Nanést štětcem, válečkem, houbou nebo mopem sytě na důkladně vyčištěný a absolutně suchý povrch tak, až vypadá mokro-lesklý (zbytková vlhkost v kameni musí být < 3%, popřípadě změřit). Po asi 5-10 minutách je nutné veškeré přebytky suchými hadry z povrchu odstranit. Alternativně mohou být přebytky staženy gumovou stěrkou. Při velmi vysoké savosti povrchu může být nutné provést impregnaci několikrát za sebou v časovém odstupu, který nesmí být delší víc než 10 minut.

Podlaha je po cca 4-6 hodinách opět pochozí. Povrch je ovšem nutné po dobu 24 hodin chránit před nečistotami, vodou a deštěm. Ochranný efekt se vytváří v časovém horizontu několika dnů.

Po vyzrání impregnace doporučujeme používat pro běžné denní čištění hedvábné mýdlo WEISS Seidenseife. V silně zatěžovaných prostorách (kuchyně, koupelna, dílna, nákupní centrum) je možné také povrch v pravidelných intervalech ošetřovat produktem WEISS DREI Boden tak, aby docházelo k pravidelnému oživování účinků impregnace.

VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 1-20 m2 (silně savý pískovec: 1-5 m2, jemně broušená žula: 15-20 m2).

SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech, chránit před mrazem. Minimální životnost 12 měsíců od dodání.

TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,00 g/cm3 při 20°C Barva: mléčně bílá
Pach: téměř bez zápachu pH-hodnota: 6-7

UPOZORNĚNÍ

Zamezit vytvoření filmu na povrchu. Při aplikaci FT BRILLIANT je nutné dbát na to, aby okna a všechny povrchy, které nebudou impregnovány, byly chráněny před potřísněním impregnací. Vytvrzení produktu FT BRILLIANT je už po několika hodinách takové, že je úplné odstranění účinné látky téměř nemožné. Pokud se přece jen FT BRILLIANT na okno dostane, musí být ovšem pokud možno ihned, popřípadě za pomoci rozpouštědel, odčištěn.

FT BRILLIANT není vhodný na to, aby vyrovnal nebo sjednotil nějaká poškození kamene (výkvěty, mokré skvrny, povrchová poškození apod.).

Vzlínající soli z podkladového lože budou díky FT BRILLIANT zastaveny. Pokud se usadí soli těsně pod povrchem kamene (pískovec apod.), vytvoří tvorba krystalů napětí, které může vést k šupinatému odlupování. Stejně jako u všech impregnací je třeba dbát na to, aby byl materiál aplikován dostatečně hluboko a aby se tím zabránilo tomuto poškození. Pokud už soli usazeny pod povrchem jsou a k odlupování dochází, nedoporučujeme FT BRILLIANT použít!

BEZPEČNOST

Označení nebezpečí: Označení dle EU směrnice 999/45/EG: žádné nebezpečí. Po zaschnutí je produkt zdravotně nezávadný.
Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste ochranné rukavice. Při zasažení kůže omýt místo vodou a mýdlem. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte etiketu produktu nebo tento technický list).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů. Produkt ani jeho zbytky nevylévat do kanalizace.

OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

TECHNICKÝ LIST

WEISS FT BRILLIANT